Hệ thống tổ chức, quy chế, điều lệ, hướng dẫn của ngành kỹ thuật Quân đội thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hoạt động công tác kỹ thuật có nhiều đổi mới, ngày càng nền nếp, chính quy, trong đó xây dựng đơn vị, kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn được các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Kỹ thuật nói chung đặc biệt coi trọng.

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là quan điểm, chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam về định hướng mục tiêu xây dựng quân đội thời kỳ mới. Từ Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) cho đến Nghị quyết Đại hội XIII, Đảng ta xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”[1], có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

leftcenterrightdel
Kiểm tra công tác bảo quản xe Tăng thiết giáp tại Kho J258, Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật.

Quán triệt sâu sắc và tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đường lối của Đảng và các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội về mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảng ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật đã nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng chính quy. Qua các kỳ đại hội, đảng bộ tổng cục đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong đó, xác định xây dựng chính quy là điều kiện quan trọng để tiến lên hiện đại của ngành kỹ thuật Quân đội. Từ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; coi trọng hướng về cơ sở, tập trung xây dựng đơn vị, kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn, tổ chức thực hiện cụ thể, sáng tạo, hiệu quả.

Một là, lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến nhận thức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về xây dựng đơn vị, kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn là điều kiện quan trọng trong hành trình tiến lên hiện đại

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, người chỉ huy cơ quan, đơn vị, trực tiếp các kho, trạm kỹ thuật đã thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật các nhiệm kỳ. Tập trung “Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tư tưởng, giáo dục chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”[2]. Tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp; triển khai hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, các giải pháp “Xây dựng Tổng cục Kỹ thuật vững mạnh về chính trị trong tình hình mới”. Chủ động quản lý, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới phát sinh. 

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ luôn tự hào về truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Hằng năm các đơn vị, kho, trạm đều quán triệt, phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ Tổng cục xác định: “Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu, có 80% khá giỏi trở lên (trong đó có hơn 15% giỏi); hơn 90% đơn vị an toàn, tổng cục an toàn tuyệt đối về chính trị. Vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,3%/năm; hơn 90% đơn vị và 95% cơ quan đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện”[3].

Thông qua công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng gắn với thực hiện mục tiêu, yêu cầu xây dựng chính quy đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng xây dựng đơn vị, kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn trong hành trình tiến lên hiện đại. Bởi lẽ, xây dựng Quân đội hiện đại phải dựa trên nền tảng vũ khí, khí tài hiện đại, trình độ công nghệ cao, chế độ bảo quản, bảo dưỡng, quy trình thao tác, vận hành khoa học, đồng bộ, thống nhất; đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu tiếp thu, chuyển giao công nghệ quân sự tiên tiến... Những yêu cầu đó chỉ có thể thực hiện được trong môi trường quân đội chính quy. Do đó, xây dựng chính quy là điều kiện quan trọng trong hành trình tiến lên hiện đại của ngành kỹ thuật. 

Tổng cục Kỹ thuật và cơ quan, đơn vị kỹ thuật trong toàn quân, có chức năng tham mưu, quản lý, bảo quản, khai thác sử dụng vũ khí, khí tài trang bị hiện đại, chuyển giao công nghệ cao. Những năm qua, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành kỹ thuật trong Quân đội đã nhận thức đúng mục tiêu, yêu cầu xây dựng chính quy. Đặc biệt, nhận thức đúng mục tiêu, yêu cầu xây dựng đơn vị, kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn là đòi hỏi khách quan trong xây dựng Quân đội hiện đại. Bởi đặc trưng “xây dựng Quân đội chính quy” là xây dựng sự thống nhất, đồng bộ, khoa học trong trong tổ chức biên chế và trong các chế độ hoạt động. Đặc trưng “xây dựng Quân đội hiện đại” là xây dựng Quân đội có trang bị vũ khí, khí tài hiện đại, hàm lượng khoa học công nghệ cao, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu chuyển giao công nghệ, quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, khí tài hiện đại, công nghệ cao. 

Đơn vị, kho, trạm kỹ thuật là nơi trực tiếp quản lý, bảo quản, khai thác, sử dụng vũ khí, khí tài hiện đại. Khi đơn vị, kho, trạm kỹ thuật được xây dựng chính quy, có tổ chức, biên chế phù hợp; các chế độ hoạt động khoa học, duy trì có nền nếp sẽ là điều kiện để thực hiện tốt, thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo quản, khai thác, sử dụng vũ khí, khí tài hiện đại, thực hiện chuyển giao và làm chủ công nghệ cao.

Hai là, đ cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, người chỉ huy và cơ quan chức năng trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng đơn vị, kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn

Cấp ủy, tổ chức đảng tại các đơn vị, kho, trạm là hạt nhân chính trị, chủ thể lãnh đạo ở cơ sở. Cán bộ chủ trì, người chỉ huy các cấp ở đơn vị, kho, trạm là lực lượng trực tiếp chỉ huy, quản lý, điều hành đơn vị theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan chức năng ở đơn vị là lực lượng hiểu rõ chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tham mưu, đề xuất các biện pháp giúp cấp ủy, cán bộ chủ trì, người chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, người chỉ huy, cơ quan chức năng ở cơ sở có vai trò trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định đối với mọi mặt hoạt động của đơn vị, trong đó có xây dựng đơn vị, kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn. Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, người chỉ huy, cơ quan chức năng là cơ sở để bảo đảm cho mọi hoạt động xây dựng đơn vị, kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn được thực hiện đúng hướng, đúng chương trình, kế hoạch, bảo đảm chất lượng và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Bài học kinh nghiệm được Đại hội Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ ra: “Luôn đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; tích cực đổi mới phương pháp chỉ huy, điều hành. Quán triệt, triển khai toàn diện mọi mặt công tác, đồng thời phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện; ưu tiên và tạo điều kiện cho cơ sở”[4].

Theo đó, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chỉ trì, người chỉ huy và cơ quan chức năng các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng đơn vị, kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn là nhân tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả xây dựng đơn vị, kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, người chỉ huy và cơ quan chức năng trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng đơn vị, kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn đòi hỏi phải thường xuyên rà soát, đánh giá đúng tình hình, kết quả xây dựng chính quy, mẫu mực, an toàntại các đơn vị, kho, trạm; xác định rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và kế hoạch công tác của chỉ huy các cấp, kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, duy trì thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra bài học kinh nghiệm. Tập trung lãnh đạo khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu, nhất là ở các đơn vị có kết quả xây dựng chính quy thấp, tạo sự đồng đều, vững chắc và có chiều sâu trong ngành kỹ thuật toàn quân. 

Ba là, thường xuyên bám sát thực tiễn, tình hình, nhiệm vụ Quân đội, kịp thời rà soát, ban hành bổ sung, hoàn thiện điều lệ, quy chế, quy định, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức và hoạt động của ngành Kỹ thuật từ cơ quan chiến lược đến đơn vị, kho, trạm trong toàn quân

Thực tiễn tình hình, nhiệm vụ của Quân đội, của ngành kỹ thuật luôn vận động và phát triển không ngừng trong bối cảnh thế giới, khu vực, trong nước luôn có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Đặc biệt là, xung đột vũ trang sử dụng vũ khí công nghệ cao ở nhiều khu vực trên thế giới như Trung Đông, Bắc Phi trong nhiều năm qua, nhất là xung đột giữa Nga và Ukraine những năm gần đây, đang đặt ra những yêu cầu mới, rất cao đối với nhiệm vụ của Quân đội nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Cùng với đó, Quân đội đang có sự điều chỉnh, phát triển theo định hướng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đặt ra những yêu cầu mới cho công tác bảo đảm vũ khí, trang bị, bảo đảm kỹ thuật trong toàn quân, đặc biệt là mua sắm trang bị mới, vũ khí, khí tài công nghệ cao.

Thực tiễn những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã từng bước đầu tư mua sắm nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, công nghệ cao trang bị cho các đơn vị trong toàn quân, ưu tiên lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Mỗi loại vũ khí, khí tài đều có quy định về chế độ quản lý, bảo quản, quy trình vận hành, khai thác sử dụng với yêu cầu đặc thù riêng. Vì vậy, trong hành trình từng bước tiến lên hiện đại đòi hỏi ngành kỹ thuật Quân đội phải thường xuyên bám sát sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ Quân đội; kịp thời rà soát, ban hành bổ sung, hoàn thiện điều lệ, quy chế, quy định, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức và hoạt động của ngành kỹ thuật từ cơ quan chiến lược đến đơn vị cơ sở, kho, trạm trong toàn quân. Tạo cơ sở để các đơn vị, kho, trạm kỹ thuật hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đạt được chất lượng, hiệu quả; đồng thời phản ánh yêu cầu đặt ra đối với xây dựng đơn vị, kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn.

leftcenterrightdel
Sắp xếp vật tư kỹ thuật tại Phân kho Vật tư B, Kho J112, Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật.

Trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội, nhiệm vụ của Tổng cục Kỹ thuật trong từng giai đoạn, từng thời kỳ, các cơ quan chức năng của tổng cục đã tiến hành rà soát các quy chế, quy định, đề xuất bổ sung sửa đổi phù hợp với thực tiễn tình hình, nhiệm vụ và hướng dẫn đơn vị, kho, trạm sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định, bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng đơn vị, kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn. 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh giá về thực hiện đổi mới phương thức quản lý, xây dựng chính quy ngành kỹ thuật, thực hiện Cuộc vận động 50, nêu rõ: “Chủ động biên soạn, báo cáo ban hành các nghị định, thông tư về công tác kỹ thuật; các bộ định mức chi phí trong bảo đảm kỹ thuật. Tổ chức biên soạn Điều lệ Công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi), tài liệu công tác tham mưu kỹ thuật, bảo đảm kỹ thuật trong tác chiến chiến dịch, chiến lược và công tác kỹ thuật khu vực phòng thủ”[5]. 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng bộ Cục Xe - Máy lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, nêu rõ: “Phải thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của từng ngành và từng loại hình đơn vị... luôn bám sát vào nhu cầu, đòi hỏi của thực tiễn để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, có kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung xây dựng đơn vị, kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn”[6].  

Xây dựng đơn vị, kho, trạm chính quy, mẫu mực, an toàn là chủ trương được Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật, các cấp ủy, cán bộ chủ trì, người chỉ huy các cấp trong tổng cục xác định là cơ sở, điều kiện quan trọng để đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho ngành kỹ thuật Quân đội đạt được nhiều kết quả quan trọng trong hành trình tiến lên hiện đại.

Đại tá NGUYỄN MINH TUẤN, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật


1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, trang 82

2. Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật, Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ khóa IX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, trang 5

3. Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, trang 3

4. Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật, Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ khóa IX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, trang 13

5. Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật, Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ khóa IX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, trang 4

6. Đảng bộ Cục Xe-Máy, Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Xe-Máy lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trang 30