Phiên thảo luận được tiến hành dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

leftcenterrightdel
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. 

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ, Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) để kịp thời thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, việc sửa luật cũng để kịp thời khắc phục những bất cập, vướng mắc của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp hiện hành; đảm bảo thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2023), thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2023).

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình. 

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Ủy ban Pháp luật nhận thấy, hồ sơ đề nghị xây dựng Luật cơ bản đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1, Điều 37 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,. Tuy nhiên, hồ sơ còn thiếu bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức; nội dung một số tài liệu cần tiếp tục được hoàn thiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội nhất trí đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6).

leftcenterrightdel
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra. 

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao Chính phủ và cơ quan hữu quan đã chuẩn bị hồ sơ tương đối công phu. Trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng các vấn đề liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý chủ trương sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; đồng ý chủ trương bổ sung dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy còn nhiều vấn đề cần bổ sung, làm rõ. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao lại cho Chính phủ khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong các phiên họp tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, hồ sơ dự án luật phải bảo đảm bám sát Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Nghị quyết số 19-KL/TW; Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tái cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp. 

Trong quá trình hoàn chỉnh, cần nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội. Bảo đảm đáp ứng yêu cầu kịp thời điều chỉnh những vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra; khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập; thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng và Quốc hội, nhất là những vấn đề liên quan đến quản lý vốn, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, đất đai, quản lý Quỹ đổi mới và phát triển doanh nghiệp; tiếp tục tách bạch chức năng quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước với doanh nghiệp; làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quan hệ phối hợp giữa các chủ thể có liên quan. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các luật trong hệ thống pháp luật, kể cả các luật đã được sửa đổi, bổ sung và các luật đang trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung; bảo đảm không trùng lặp nhưng cũng không để trống trong các lĩnh vực pháp luật điều chỉnh.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG