Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc lấy phiếu tín nhiệm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc lấy phiếu tín nhiệm

Khai mạc Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nhiều nội dung quan trọng cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nhiều nội dung quan trọng cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự