Tham dự có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Phó trưởng ban.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Dự thảo Báo cáo Kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Kinh tế Trung ương.

leftcenterrightdel

 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: THÀNH TRUNG.

Báo cáo đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 có nhiều tác động tiêu cực đến tình hình chung của đất nước và ảnh hưởng đến việc triển khai nghị quyết nhưng Ban Kinh tế Trung ương đã có nhiều nỗ lực cố gắng, bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động, tích cực nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đạt được những kết quả quan trọng.

Đảng ủy, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả thiết thực, với nhiều hình thức. Các cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết; các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động đã ngày càng nhận thức đầy đủ, hiểu rõ hơn những nội dung cơ bản và xác định được nhiệm vụ của mình...

leftcenterrightdel

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH TRUNG

Việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trong Đảng bộ cơ quan và các chi bộ trực thuộc; bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các định hướng, chỉ tiêu chủ yếu... Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Ban Kinh tế Trung ương đã nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu triển khai các nhiệm vụ chính trị, chủ động khắc phục những khó khăn về nguồn lực con người, cơ sở vật chất để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

Đảng ủy, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và cấp ủy các chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bước đầu đạt được những kết quả tích cực, hiệu quả. Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động, tích cực xây dựng, tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành một số nghị quyết để lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nổi bật là 3 Nghị quyết quan trọng của Trung ương về quản lý, sử dụng đất; phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH TRUNG

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đã ghi nhận những kết quả công tác của Ban Kinh tế Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, với chức năng của Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế-xã hội, ban đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Kinh tế Trung ương cũng đã tăng cường công tác nghiên cứu và quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ban.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan để làm tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược; chú trọng trong công tác tổ chức, công tác xây dựng Đảng. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện và đạt kết quả tốt trong các năm tiếp theo, đóng góp cho Đảng, cho đất nước.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ thống nhất và đánh giá cao kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Kinh tế Trung ương; nhấn mạnh những kết quả tích cực cũng như một số tồn tại, hạn chế trong dự thảo báo cáo. Đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định, Ban Kinh tế Trung ương nhận thức sâu sắc kết quả kiểm tra và sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm phát huy tốt các bài học kinh nghiệm cũng như khắc phục các tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ và giai đoạn tiếp theo.

GIA MINH - MẠNH HƯNG