Lữ đoàn 144 thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Lữ đoàn 144 thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Lữ đoàn 972 thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Lữ đoàn 972 thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Lữ đoàn Vận tải 683 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Lữ đoàn Vận tải 683 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Các cơ quan, đơn vị Quân đội: Tham gia củng cố hơn 1.200 lượt cấp ủy, chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội

Các cơ quan, đơn vị Quân đội: Tham gia củng cố hơn 1.200 lượt cấp ủy, chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội

Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghiệm thu Công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị ở Bộ Tổng Tham mưu (2006-2020)”

Nghiệm thu Công trình “Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trịBộ Tổng Tham mưu (2006-2020)”

Quân đoàn 3 bồi dưỡng toàn diện đội ngũ bí thư, cấp ủy, cán bộ chính trị

Quân đoàn 3 bồi dưỡng toàn diện đội ngũ bí thư, cấp ủy, cán bộ chính trị