Chăm lo “cái gốc” cho Đảng

Chăm lo “cái gốc” cho Đảng

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ photo

Phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Học tập, quán triệt nghị quyết phải thực sự nghiêm túc, chất lượng

Học tập, quán triệt nghị quyết phải thực sự nghiêm túc, chất lượng

Một số giải pháp để ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột

Một số giải pháp để ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột

Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội

Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội

Bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên

Phát triển kinh tế - nhiệm vụ trung tâm

Phát triển kinh tế - nhiệm vụ trung tâm

Xây dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt

Xây dựng Đảng - nhiệm vụ then chốt

Bài 3: Những điểm mới trong xác định các nhiệm vụ trọng tâm (tiếp theo và hết)

Bài 3: Những điểm mới trong xác định các nhiệm vụ trọng tâm (tiếp theo và hết)

Chủ động thanh tra, kiểm tra sớm để ngăn ngừa vi phạm

Chủ động thanh tra, kiểm tra sớm để ngăn ngừa vi phạmphoto

Bài 2: Nhận thức mới trong dự báo tình hình, xây dựng quan điểm chỉ đạo, xác định mục tiêu

Bài 2: Nhận thức mới trong dự báo tình hình, xây dựng quan điểm chỉ đạo, xác định mục tiêu

Tấm khiên trong đại dịch và một đảng biết lo cho dân

Tấm khiên trong đại dịch và một đảng biết lo cho dân

Những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Hải Dương đã có một cuộc “chiến tranh nhân dân” phòng, chống Covid-19

Hải Dương đã có một cuộc “chiến tranh nhân dân” phòng, chống Covid-19

Chống hình thức trong kê khai tài sản

Chống hình thức trong kê khai tài sản

Toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2020

Toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2020