Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Vì thế, ở tất cả các giai đoạn cách mạng, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, Đảng đều hết sức quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình, tạo nên nét độc đáo trong quan niệm của Đảng về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân là “Đảng phải hết lòng vì dân, mới được dân hết lòng vì Đảng”.

Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu nổi trội, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân có nơi, có lúc còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót. Bởi, một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, từ đó làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhận thức sâu sắc hiểm họa từ những yếu kém đó, Đảng chủ trương đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu tham quan hệ thống thư viện điện tử tại Học viện Quốc phòng, tháng 9-1023. Ảnh: HỒNG SÁNG

Quan điểm “dân là gốc” được quán triệt sâu sắc và nâng lên tầm cao mới; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là một trong các tiêu chí đánh giá niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng trong tư duy và hành động phải vì lợi ích chính đáng của nhân dân, dựa vào nhân dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu thực hiện thành công khát vọng phát triển đất nước đến năm 2030 là nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Cụ thể:

Một là, mọi hoạt động của Đảng đều nhằm mục đích phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đảng phải tạo bước phát triển mới về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, xứng đáng với sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh; phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân; xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

“Có dân là có tất cả, mất dân là mất tất cả”. Đó là bài học có tính quy luật đã được thực tiễn lịch sử dân tộc ta và các nước trên thế giới chứng minh. Vì thế, Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Phát huy dân chủ trong Đảng, mở rộng dân chủ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Hai là, Đảng chủ trương xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới hệ thống chính trị. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng phải là nhà nước trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực phục vụ nhân dân và vì sự phát triển của đất nước. Để hiện thực hóa nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, để quyền lực không bị tha hóa, Đảng chủ trương phải từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực.

Theo đó, cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa và thực hiện tốt để nhân dân trực tiếp kiểm soát quyền lực nhà nước; bảo đảm các quyền của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật một cách có hiệu quả. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chính sách, pháp luật được thực thi hiệu quả; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm về việc tăng cường kiểm soát quyền lực, mở rộng dân chủ trong hệ thống chính trị, thực hiện nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân đã đạt được thành tựu vượt bậc. Nhờ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân đã và đang tạo nên xung lực, sức mạnh tổng hợp để hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh của Đảng; đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước; là nền tảng vững chắc thực hiện khát vọng đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

Ba là, Đảng chủ trương giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quân đội xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn hoàn thành tốt vai trò là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, Quân đội cần luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu và hành động chống phá đất nước, xâm phạm chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; luôn phát huy truyền thống vẻ vang của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; là lực lượng nòng cốt, đi đầu, có mặt kịp thời ở những nơi xung yếu, không quản ngại hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Các đơn vị quân đội luôn chủ động về kế hoạch và chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đó chính là những việc làm thiết thực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường “thế trận lòng dân”, tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Thượng tướng, PGS, TS TRẦN VIỆT KHOA, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.