Hộp thư TTV - CTV

Hộp thư TTV - CTV

Về đơn của ông Đào Cao Chình

Về đơn của ông Đào Cao Chình

Nhắn tin

Nhắn tin

Hộp thư TTV - CTV

Hộp thư TTV - CTV

Chưa đủ thủ tục ủy quyền khiếu nại

Chưa đủ thủ tục ủy quyền khiếu nại

Hộp thư TTV - CTV

Hộp thư TTV - CTV

Đề nghị UBND huyện Thủy Nguyên xem xét, giải quyết

Đề nghị UBND huyện Thủy Nguyên xem xét, giải quyết

Về việc xét tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang

Về việc xét tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang

Hộp thư TTV - CTV

Hộp thư TTV - CTV

Nhắn tin

Nhắn tin

Phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

Phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

Về đề nghị quy đổi thời gian để hưởng trợ cấp một lần

Về đề nghị quy đổi thời gian để hưởng trợ cấp một lần

Hộp thư TTV - CTV

Hộp thư TTV - CTV

Văn bản đầu tiên về khen thưởng và xử phạt

Văn bản đầu tiên về khen thưởng và xử phạt

Nội dung phản ánh không đúng sự thật

Nội dung phản ánh không đúng sự thật

Hộp thư TTV - CTV

Hộp thư TTV - CTV