Điều 11, Luật Khiếu nại quy định quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại... thì không được thụ lý giải quyết. Khoản 1, 3, Điều 5, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại quy định: “Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại...”. Việc ủy quyền “phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng”.Văn bản ủy quyền được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo nghị định này bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp của người khiếu nại và người được ủy quyền khiếu nại, có xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ quan công chứng. 

Hồ sơ vụ việc ông Nguyễn Quang Chấn gửi đến báo, ngoài đơn khiếu nại đánh máy chỉ có chữ ký của ông và bản phô tô các giấy khen về Đảng, kỷ niệm chương, huy chương kháng chiến của công dân mà ông đang khiếu nại giúp, nhưng không kèm theo văn bản ủy quyền của công dân đối với ông. Đối chiếu với những quy định nêu trên thì việc ủy quyền khiếu nại cho ông Chấn là chưa đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.

HÀ PHƯƠNG