Phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp tích cực vào Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
go top