Diễn tập CH-TM kíp chiến đấu Sở chỉ huy trung đoàn tên lửa năm 2018
go top