Dòng tuabin khí HA của GE đạt 30.000 giờ vận hành
go top