Trong 4 ngày, 100 vị chức sắc, chức việc phật giáo ở các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh An Giang được báo cáo viên giới thiệu 8 chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, quốc phòng, an ninh mạng…

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Thông qua lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức của chức sắc, chức việc. Từ đó, vận động, tuyên truyền, giáo dục cho đồng bào có đạo xác định tốt trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế-xã hội; góp phần quan trọng trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin ảnh: HỮU ĐẶNG