Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và Quy định số 208-QĐ/TW ngày 8-11-2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng ban hành chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản tài liệu chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở).

Tài liệu chuyên đề này góp phần tuyên truyền, giáo dục rộng rãi truyền thống lịch sử quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn Đảng và toàn xã hội, đồng thời bồi đắp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tinh thần, ý chí, bản lĩnh cách mạng, kiên định lý tưởng mục tiêu con đường đi lên xây dựng đất nước, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

leftcenterrightdel
 Tài liệu chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”.

Tài liệu gồm ba chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Về chuyên đề thuộc nội dung lịch sử đảng bộ địa phương do các địa phương tổ chức biên soạn để phù hợp với đặc điểm của địa phương và thời lượng của chương trình.

Ba chuyên đề nêu bật những nội dung về phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam; lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; Đảng lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; sự nghiệp đổi mới đất nước của Đảng đạt những thành tựu to lớn; những điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; Đảng của dân, do dân, vì dân; sự nghiệp cách mạng của Đảng là sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân...

Tài liệu giúp cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; củng cố niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, góp phần tạo ra sự đồng lòng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG