Lịch sử Đảng ta thể hiện sinh động những giá trị sáng tạo lý luận và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng; phản ánh mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Lịch sử Đảng ta là “cả một pho lịch sử bằng vàng”.

Bộ sách gồm 7 tập, góp phần tái hiện quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ: Tập 1 (1930 / 9-1945), tập 2 (9-1945 / 7-1954), tập 3 (8-1954 / 1964), tập 4 (1965 / 4-1975), tập 5 (5-1975 / 11-1986), tập 6 (12-1986 / 2000), tập 7 (2001-2010).

Bộ sách đã kế thừa các tập biên niên sự kiện lịch sử Đảng đã xuất bản, đồng thời tuyển chọn, chỉnh lý, bổ sung những sự kiện, nghiên cứu mới trong lịch sử Đảng. Các sự kiện được trình bày trong bộ sách dựa trên cơ sở những văn kiện cơ bản của Đảng, những sự kiện phản ánh toàn diện sự lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn cách mạng, bắt đầu từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, tiếp thu Chủ nghĩa Mác-Lênin, truyền bá vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước, chuẩn bị và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam... đến năm 2010.

leftcenterrightdel
Bộ sách “Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”. 

Ban biên soạn bộ sách đã quán triệt nguyên tắc khoa học, phản ánh chính xác, trung thực các sự kiện lịch sử. Trong mỗi tập sách, căn cứ vào điều kiện lịch sử cụ thể và yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, Ban biên soạn đã lựa chọn những sự kiện tiêu biểu để làm rõ quá trình hoạch định, bổ sung, phát triển đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa thông qua việc trình bày khái quát Hội nghị thành lập Đảng, các kỳ đại hội đảng, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và những nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, kết luận, hướng dẫn, điện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng qua các khóa.

Cùng với những sự kiện phản ánh Cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng, bộ sách đã khắc họa phong phú, sinh động sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sáng tạo, linh hoạt của Đảng trong quá trình vận động đấu tranh giành chính quyền, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua hơn 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội được ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; độc lập, chủ quyền được bảo đảm; vị thế và uy tín đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh hiện nay, việc nghiên cứu, tìm hiểu những sự kiện trong lịch sử Đảng, nắm vững quá trình lãnh đạo, vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quan trọng nhằm khơi dậy, củng cố niềm tin của mỗi người dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu và nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phát triển phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Bài và ảnh: GIAO LINH