Tiểu đoàn 458, Vùng 4 Hải quân: Đội ngũ cán bộ là hạt nhân xây dựng đơn vị vững mạnh

Tiểu đoàn 458, Vùng 4 Hải quân: Đội ngũ cán bộ là hạt nhân xây dựng đơn vị vững mạnh

Quân khu 4 kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân vận ở vùng đặc thù tại Sư đoàn 968

Quân khu 4 kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân vận ở vùng đặc thù tại Sư đoàn 968

Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4: Thắm tình quân dân xứ đạo

Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4: Thắm tình quân dân xứ đạo