Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324, Quân khu 4): Làm theo Lời Bác thêm nhiều việc tốt

Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324, Quân khu 4): Làm theo Lời Bác thêm nhiều việc tốt

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (Quân khu 4): Giúp đồng bào vùng biên xóa đói, giảm nghèo

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (Quân khu 4): Giúp đồng bào vùng biên xóa đói, giảm nghèo

Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân hoàn thành nội dung huấn luyện và kiểm tra K3 trên biển

Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân hoàn thành nội dung huấn luyện và kiểm tra K3 trên biển

Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật chất hậu cần tại Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4)

Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật chất hậu cần tại Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4)

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 (Quân khu 4): Đa dạng hình thức, tích cực học tập giáo dục chính trị

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 (Quân khu 4): Đa dạng hình thức, tích cực học tập giáo dục chính trị

Sư đoàn 324 (Quân khu 4): Cán binh đồng lòng, rèn nghiêm, luyện giỏi

đoàn 324 (Quân khu 4): Cán binh đồng lòng, rèn nghiêm, luyện giỏi