Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống luật

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống luật

Xây dựng Luật Phòng thủ dân sự là yêu cầu của thực tiễn

Xây dựng Luật Phòng thủ dân sự là yêu cầu của thực tiễn

Đại tướng Phan Văn Giang trình Quốc hội dự án Luật Phòng thủ dân sự

Đại tướng Phan Văn Giang trình Quốc hội dự án Luật Phòng thủ dân sự

Góp ý Dự án luật Phòng thủ dân sự

Góp ý Dự án luật Phòng thủ dân sự