1. Tại khoản 3 Điều 35 dự thảo Luật quy định: “Ban chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương có chức năng tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh trong việc tổ chức, chỉ đạo điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trong địa bàn quản lý; các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công”.

Cử tri kiến nghị trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung thành “Ban chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương có chức năng tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trong địa bàn quản lý; các sở, ban ngành chịu trách nhiệm tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công” cho phù hợp với khoản 1 Điều 25 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 2-1-2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự.

leftcenterrightdel

Diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tại TP Hải Phòng, tháng 7-2023. Ảnh: QUANG THIỆN 

 2. Kiện toàn tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn của cấp xã đồng thời là Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp huyện.

Ngày 29-7-2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

1. Về nội dung cử tri có ý kiến đối với dự thảo Luật Phòng thủ dân sự (khoản 3 Điều 35 dự thảo Luật) mà Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội gửi lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội ngày 17-3-2023. Dự thảo Luật nêu trên đã được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến; cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh sửa và trình Quốc hội thông qua.

Hiện nay, Luật Phòng thủ dân sự đã được Chủ tịch nuớc ký Lệnh Công bố. Nội dung cử tri kiến nghị được quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật, như sau: “Ban chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương được thành lập ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh, có chức năng tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý. Cơ quan quân sự các cấp là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cùng cấp. Thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương có trách nhiệm chủ trì tham mưu cho Ban chỉ huy trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trong lĩnh vực được phân công”.

2. Về nội dung kiến nghị của cử tri: “Kiện toàn tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn của cấp xã đồng thời là Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp huyện”. Hiện nay, nội dung này được quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Phòng thủ dân sự và Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này; việc kiện toàn tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ban chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang Bộ và ban chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương sẽ được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự và triển khai thực hiện theo Kế hoạch của Chính phủ. Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng để trả lời cử tri.

THANH HẢI

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.