Buôn Kuốp phát triển du lịch cộng đồng

Buôn Kuốp phát triển du lịch cộng đồng

Thoát nghèo nhờ làm du lịch cộng đồng

Thoát nghèo nhờ làm du lịch cộng đồng

Làng cộng đồng  - “ngôi sao sáng” của du lịch Cao Bằng

Làng cộng đồng - “ngôi sao sáng” của du lịch Cao Bằng

Người tiên phong phát triển du lịch cộng đồng ở xã biên giới Y Tý

Người tiên phong phát triển du lịch cộng đồng ở xã biên giới Y Tý

Gia Lai: Đồng bào dân tộc Bahnar ở Kbang làm du lịch cộng đồng

Gia Lai: Đồng bào dân tộc Bahnar ở Kbang làm du lịch cộng đồng

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch cộng đồng

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch cộng đồng

Phát huy bản sắc văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng

Phát huy bản sắc văn hóa để phát triển du lịch cộng đồng

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, tạo việc làm cho lao động địa phương

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, tạo việc làm cho lao động địa phương

Phát huy tiềm năng du lịch cộng đồng ở bản vùng cao Điện Biên

Phát huy tiềm năng du lịch cộng đồng ở bản vùng cao Điện Biên

Buôn Ako Dhông phát triển du lịch cộng đồng

Buôn Ako Dhông phát triển du lịch cộng đồng

Xây dựng làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Xây dựng làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Cầu Vàng Đà Nẵng “gây sốt” cộng đồng du lịch Australia

Cầu Vàng Đà Nẵng “gây sốt” cộng đồng du lịch Australia

Việt Nam đa sắc: Bản Lác - điểm hẹn du lịch cộng đồng

Việt Nam đa sắc: Bản Lác - điểm hẹn du lịch cộng đồng