Độc đáo nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Tày ở huyện Quang Bình, Hà Giang

Độc đáo nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Tày ở huyện Quang Bình, Hà Giang

Nghề đan lát truyền thống của dân tộc Tày ở vùng cao Thần Sa

Nghề đan lát truyền thống của dân tộc Tày ở vùng cao Thần Sa