Hội nghị thống nhất nội dung kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong quân đội

Hội nghị thống nhất nội dung kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong quân đội

Biên soạn kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong Quân đội

Biên soạn kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong Quân đội