Toàn quân phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

Toàn quân phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa nhân

Nhận diện rõ để phòng, chống chủ nghĩa cá nhân

Nhận diện rõ để phòng, chống chủ nghĩa nhân

Nhân rộng điển hình tiên tiến, chống chủ nghĩa cá nhân

Nhân rộng điển hình tiên tiến, chống chủ nghĩa nhân

Ngày 16-5-1959: Bác căn dặn ngành công an phải chống chủ nghĩa cá nhân

Ngày 16-5-1959: Bác căn dặn ngành công an phải chống chủ nghĩa nhân

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa nhân

Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa nhân

Người quyết liệt chống chủ nghĩa cá nhân

Người quyết liệt chống chủ nghĩa nhân

Chống chủ nghĩa cá nhân trong văn học, nghệ thuật

Chống chủ nghĩa nhân trong văn học, nghệ thuật