Nhận diện chủ nghĩa cá nhân... trên sân khấu

Nhận diện chủ nghĩa nhân... trên sân khấu

Biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân

​

Biểu hiện của chủ nghĩa nhân

Toàn quân phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

Toàn quân phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa nhân

Nhận diện rõ để phòng, chống chủ nghĩa cá nhân

Nhận diện rõ để phòng, chống chủ nghĩa nhân

Nhân rộng điển hình tiên tiến, chống chủ nghĩa cá nhân

Nhân rộng điển hình tiên tiến, chống chủ nghĩa nhân