Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình

Đảng ủy Ban yếu Chính phủ đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình

Triển khai Quyết định giám sát của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ

Triển khai Quyết định giám sát của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Ban yếu Chính phủ

Công đoàn Ban Cơ yếu Chính phủ trao đổi kinh nghiệm với Công đoàn Quân đội Lào

Công đoàn Ban yếu Chính phủ trao đổi kinh nghiệm với Công đoàn Quân đội Lào

Tuổi trẻ Ban Cơ yếu Chính phủ tiên phong trong chuyển đổi số và thực hiện văn hoá công sở

Tuổi trẻ Ban yếu Chính phủ tiên phong trong chuyển đổi số và thực hiện văn hoá công sở

Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ

Ban yếu Chính phủ tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ

Ban Cơ yếu Chính phủ tổng kết công tác năm 2022

Ban yếu Chính phủ tổng kết công tác năm 2022

Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ

Ban yếu Chính phủ tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ

Tuổi trẻ Ban Cơ yếu Chính phủ: Thi đua “3 tiên phong,  5 xung kích”

Tuổi trẻ Ban yếu Chính phủ: Thi đua “3 tiên phong, 5 xung kích”