Đây là tiền đề để cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tác chiến KGM tiếp tục đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới.

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng tác chiến KGM “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên KGM, Bộ tư lệnh 86 đã quán triệt sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên trong thời bình; triển khai các giải pháp đồng bộ, tổ chức huấn luyện cho bộ đội có trình độ kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ công nghệ thông tin và tác chiến KGM giỏi, xây dựng lực lượng tinh nhuệ; cán bộ, chiến sĩ có tư duy sáng tạo, quyết đoán, khả năng thích ứng nhanh, hành động kiên quyết, hiệu quả trong xử trí các tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ tác chiến không gian mạng tại Trung tâm 586, Bộ tư lệnh 86. Ảnh: MẠNH HUẤN 

Xuất phát từ tính đặc thù của môi trường tác chiến KGM nên quá trình huấn luyện của Bộ tư lệnh 86 cũng là quá trình đúc rút kinh nghiệm để xây dựng và hoàn thiện tài liệu huấn luyện. Cấp ủy, chỉ huy các cấp coi trọng truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn đi đôi với phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ huấn luyện và đối tượng được huấn luyện; tổ chức huấn luyện theo chương trình là cơ bản; tự học tập, huấn luyện nâng cao trình độ là quan trọng; tiếp thu kinh nghiệm trong đào tạo, huấn luyện của các tổ chức trong và ngoài nước đối với huấn luyện lực lượng tác chiến KGM là nhiệm vụ thường xuyên.

Theo đó, để nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành theo hướng tập trung, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, không chồng chéo. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan huấn luyện cấp trên; tích cực đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ quan quản lý huấn luyện và cán bộ trực tiếp huấn luyện; hiệp đồng chặt chẽ trong tổ chức chỉ đạo, điều hành huấn luyện.

Cùng với đó, Bộ tư lệnh 86 tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, hoàn thiện tổ chức biên chế; đầu tư, mua sắm các loại trang bị kỹ thuật mới, xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập phù hợp với nhiệm vụ thực tế của đơn vị; không ngừng nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện. Coi trọng công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận khoa học và nghệ thuật quân sự, hệ thống điều lệnh, điều lệ chiến đấu chuyên ngành tác chiến KGM ở các cấp; biên soạn, thống nhất hệ thống tài liệu huấn luyện; đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến trang thiết bị, mô hình, học cụ huấn luyện và đầu tư nguồn lực nghiên cứu, mua sắm, xây dựng hệ thống thao trường huấn luyện chuyên ngành phục vụ diễn tập các cấp.

Ngoài ra, Bộ tư lệnh 86 luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội triển khai kế hoạch huấn luyện, đào tạo chuyên gia theo hệ thống chứng chỉ quốc tế, xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên sâu và đội ngũ cán bộ huấn luyện có đủ năng lực, trình độ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống; chủ động giao lưu, học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn, vận dụng sáng tạo vào quản lý và tổ chức điều hành huấn luyện.

Đặc biệt, Bộ tư lệnh 86 chủ động tận dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kịp thời nắm bắt, ứng dụng hiệu quả khoa học-công nghệ hiện đại để nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, điều hành và chất lượng huấn luyện; lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí cơ bản trong đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân, nhất là cấp ủy, chỉ huy; kiên quyết chống "bệnh thành tích" trong huấn luyện. Chính vì thế, chất lượng huấn luyện của các cơ quan, đơn vị không ngừng được củng cố, nâng cao.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 và cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ huấn luyện ở các cấp có trình độ, năng lực toàn diện; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện đồng bộ với tổ chức biên chế, vũ khí trang bị kỹ thuật mới và phù hợp với thực tế của đơn vị đặc thù; tổ chức huấn luyện đồng bộ, thiết thực, thống nhất từ cơ quan đến đơn vị, phù hợp với thực tiễn hoạt động tác chiến KGM và bảo đảm công nghệ thông tin toàn quân; tích cực đổi mới phương pháp kiểm tra, đẩy mạnh hội thi, hội thao ở các cấp. Cùng với đó, chủ động phối hợp với các học viện, nhà trường đưa chương trình đào tạo cán bộ chỉ huy-tham mưu tác chiến KGM, cán bộ chuyên môn ngành tác chiến KGM và chuyên ngành an toàn thông tin, an ninh mạng vào chương trình giảng dạy; đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ, khả năng của lực lượng tác chiến KGM.

leftcenterrightdel

Thủ trưởng Bộ tư lệnh 86 kiểm tra công tác huấn luyện tại Lữ đoàn 3 (tháng 3-2023). 

Đặc biệt, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, phổ biến chiến lệ tác chiến KGM cho bộ đội; giữa huấn luyện với quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, phúc tra; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả huấn luyện, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến... Không ngừng nâng cao năng lực, trình độ huấn luyện, nâng chất lượng huấn luyện chính là biện pháp hàng đầu bảo đảm cho lực lượng tác chiến KGM đủ khả năng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá VŨ HỮU HANH, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh 86