Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba thăm Bộ Tư lệnh 86

Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba thăm Bộ lệnh 86

Bộ tư lệnh 86 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Bộ lệnh 86 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Xây dựng Bộ tư lệnh 86 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Xây dựng Bộ lệnh 86 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại