Thời gian qua, trên cơ sở quán triệt nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, ngành tài chính Quân đội đã bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là cấp chiến lược, quyết liệt thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu bảo đảm và quản lý tài chính đúng pháp luật, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; từng bước củng cố, tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Toàn quân đẩy mạnh tiến trình xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” tiến lên hiện đại và triển khai nhiều nhiệm vụ, nội dung công tác quan trọng, với mục tiêu, yêu cầu cao, mang tính đột phá, nhất là về tổ chức lực lượng, chế độ, chính sách, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật...

Nhu cầu tài chính bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tăng mạnh, yêu cầu về quản lý tài chính ngày càng cao trong bối cảnh khả năng bảo đảm ngân sách của Nhà nước còn khó khăn, đặt ra cho công tác tài chính Quân đội nhiệm vụ nặng nề.

Tình hình trên đòi hỏi các cơ quan, đơn vị nói chung, ngành tài chính Quân đội nói riêng cần tiến hành đồng bộ, khoa học các giải pháp; trong đó, chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác điều hành và quản lý ngân sách, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

NAM TRUNG