Ngay sau khi Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị 124, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 đã ban hành Nghị quyết số 148-NQ/ĐU ngày 24-5-2011 về “Lãnh đạo công tác GDCT trong giai đoạn mới”; xác định 4 khâu đột phá trong đổi mới công tác GDCT tại đơn vị là: Đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp GDCT; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; đổi mới công tác quản lý, kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả công tác GDCT tại đơn vị; bảo đảm và quản lý, sử dụng tốt trang bị phục vụ công tác GDCT. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác GDCT, giáo dục pháp luật (GDPL) trong nghị quyết hằng năm.

Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đã phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác GDCT của cơ quan chính trị cấp trên, nhất là việc xây dựng kế hoạch, chương trình GDCT, GDPL phù hợp tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Ngoài các nội dung theo quy định của cấp trên, Cục Chính trị Quân khu và các đơn vị đã biên soạn 353 chuyên đề GDCT làm tài liệu giáo dục chung cho các đối tượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc về tư tưởng, giúp bộ đội có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc học tập chính trị; nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sinh hoạt chính trị, tư tưởng của các cơ quan, đơn vị trong Quân khu được duy trì nền nếp, đồng thời vận dụng linh hoạt các hình thức GDCT phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh, nhất là thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Kết hợp giáo dục cơ bản, giáo dục truyền thống, GDPL thông qua tổ chức cuộc thi tìm hiểu của các cấp, các ngành, phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, hoạt động văn hóa, văn nghệ... đạt hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, các đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa GDCT với quản lý tư tưởng; thực hiện tốt chế độ đối thoại dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và đời sống sinh hoạt của bộ đội; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong GDCT, quản lý tư tưởng ở đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân khu đã thường xuyên quan tâm bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ chính trị nói chung, cán bộ giảng dạy chính trị nói riêng đủ số lượng và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp; công tác tập huấn, bồi dưỡng toàn diện, trong đó tập trung bồi dưỡng kỹ năng sư phạm, phương pháp soạn bài, thông qua và thực hành giảng bài, tổ chức thảo luận... theo phương châm: “Cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, giỏi bồi dưỡng yếu, yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó”. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức, trách nhiệm, trình độ, năng lực toàn diện; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, nhất là phương pháp sư phạm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị.

Đặc biệt, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã chỉ đạo nghiên cứu và hoàn thành Đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp Quân khu về “Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực tiến hành công tác GDCT của đội ngũ cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở trong LLVT Quân khu” và xuất bản thành tài liệu phục vụ cho công tác GDCT ở các cơ quan, đơn vị. Tổ chức chặt chẽ hội thi cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp, gồm cả lực lượng thường trực và dân quân tự vệ để đánh giá chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị và bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng giảng dạy chính trị.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Quân khu 1 kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 409 (Quân khu 1) trên thao trường. Ảnh: BÙI HIỆP 

Quân khu và các cơ quan, đơn vị cũng đã tổ chức những đoàn đi kiểm tra đánh giá kết quả GDCT của các đối tượng theo quy định. Nội dung kiểm tra tập trung vào những vấn đề mới, vấn đề nổi cộm, dễ phát sinh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; hình thức kiểm tra đa dạng, kết hợp viết thu hoạch, kiểm tra viết với trắc nghiệm và vấn đáp-trao đổi trực tiếp, phát phiếu điều tra xã hội học; kết hợp lý luận với thực tiễn, vận dụng xử lý các tình huống sư phạm thường xảy ra ở đơn vị. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả GDCT bảo đảm khách quan, thực chất, chống bệnh thành tích. Đã tiến hành phúc tra kết quả GDCT, GDPL của các cơ quan, đơn vị để so sánh, đối chiếu giữa kết quả thực tế với số liệu báo cáo làm cơ sở rút kinh nghiệm chung và góp phần nâng cao chất lượng công tác GDCT cho các đối tượng. Gắn kết quả công tác GDCT, GDPL với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; lấy kết quả GDCT, GDPL của tập thể và cá nhân là một trong các tiêu chí để nhận xét, đánh giá cán bộ, bình xét chất lượng đảng viên, tổ chức đảng, đoàn viên, hội viên và công tác thi đua, khen thưởng hằng năm.

Mặc dù đã có những bước đột phá căn bản trong công tác GDCT nhưng qua khảo sát, vẫn còn một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong LLVT Quân khu chưa quan tâm đúng mức đến công tác này. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị có cơ quan, đơn vị tiến hành chưa thường xuyên. Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy chính trị ở đơn vị có mặt còn hạn chế...

Để tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác GDCT ở đơn vị, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tạo nền tảng, tiền đề xây dựng LLVT Quân khu “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong LLVT Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác GDCT trong giai đoạn mới. Trước hết là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV và đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về tổ chức, xây dựng Quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác huấn luyện nói chung và công tác GDCT nói riêng.

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị trong tổ chức đổi mới công tác GDCT, khắc phục triệt để biểu hiện giao khoán cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp GDCT tư tưởng, thực hiện nghiêm Quy chế “Công tác quản lý tư tưởng quân nhân; nắm và định hướng dư luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, gắn GDCT cơ bản với giáo dục truyền thống, GDPL, kỷ luật, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ nền nếp học tập chính trị; nắm bắt, giải quyết kịp thời những vướng mắc về tư tưởng cho bộ đội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào giảng dạy chính trị. Khắc phục triệt để hiện tượng giản đơn, bệnh hình thức, thành tích, bớt xén nội dung, thời gian, bỏ sót đối tượng, báo cáo đánh giá không thực chất; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác bảo đảm ngân sách, trang thiết bị phục vụ cho công tác GDCT.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong LLVT Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, nhất là kinh nghiệm và phương pháp sư phạm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. Gắn việc đổi mới công tác GDCT với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Trung tướng DƯƠNG ĐÌNH THÔNG 

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1