Tuy nhiên, nhiều loại TBKT của Bộ tư lệnh 86 và ngành tác chiến không gian mạng, CNTT của các cơ quan, đơn vị có vòng đời ngắn, công nghệ chế tạo thay đổi nhanh; đặc biệt là phần mềm chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi đó, công tác kỹ thuật chuyên ngành tác chiến không gian mạng, CNTT đòi hỏi nhiều nội dung, yêu cầu mới, trong khi tổ chức, biên chế của Bộ tư lệnh 86 chưa hoàn thiện, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên không đồng đều, có mặt còn hạn chế nhất định.

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tạo chuyển biến toàn diện về nhận thức và hành động đối với bộ đội; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kỹ thuật “vừa hồng, vừa chuyên”; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ tác chiến không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin và CNTT cho các cơ quan, đơn vị toàn quân và một số cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ tư lệnh 86 nghe đơn vị giới thiệu các sản phẩm kỹ thuật nghiên cứu, chế tạo thành công (năm 2022). 

Với vai trò nòng cốt, cơ quan kỹ thuật Bộ tư lệnh 86 luôn chủ động nghiên cứu TBKT CNTT và thực tiễn hoạt động công tác kỹ thuật của các đơn vị kỹ thuật trong toàn quân, vận dụng linh hoạt vào điều kiện, nhiệm vụ cụ thể của Bộ tư lệnh 86; từng bước xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp quy, bảo đảm hoạt động công tác kỹ thuật đồng bộ, thống nhất; chú trọng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý kỹ thuật và chỉ huy, điều hành; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí TBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Trong công tác, các cơ quan, đơn vị đã định nguồn và tạo nguồn cụ thể, bảo đảm kịp thời TBKT cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện cũng như các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát, quản lý TBKT đúng quy định; huấn luyện, đào tạo, khai thác sử dụng hiệu quả. Triển khai quy hoạch, mở rộng các điểm truy nhập mạng truyền số liệu quân sự và củng cố hệ thống mạng nội bộ tại các cơ quan, đơn vị theo mô hình mạng an toàn. Các cơ sở bảo đảm kỹ thuật cấp chiến lược của Bộ tư lệnh 86 đã được đầu tư nhiều trang bị công nghệ hiện đại phục vụ công tác sửa chữa máy chủ, thiết bị mạng, phục hồi dữ liệu cho các vật mang tin và bảo đảm kỹ thuật cho hệ thống hạ tầng mạng máy tính quân sự. Ngành kỹ thuật đã tham mưu xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng kỹ thuật đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học-công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và mở rộng hợp tác quốc tế, bảo đảm tốt yêu cầu nhiệm vụ tác chiến không gian mạng và CNTT trong toàn quân.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai thực hiện đề án tự động hóa chỉ huy, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng; Bộ tư lệnh 86 triển khai tổ chức biên chế theo nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cũng như tổ chức biên chế ngành tác chiến không gian mạng trong Quân đội. Vì thế, quân số cũng như số lượng TBKT của ngành tác chiến không gian mạng, CNTT nói chung và của Bộ tư lệnh 86 nói riêng sẽ có sự thay đổi, hệ thống mạng máy tính quân sự sẽ được mở rộng.

Năm 2023 và những năm tiếp theo, ngành kỹ thuật Bộ tư lệnh 86 xác định quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW, ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 và cấp ủy các cấp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, bổ sung chỉ tiêu, biện pháp phù hợp về lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật trong tình hình mới; từng bước nghiên cứu, đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời bình và thời chiến, phù hợp với đặc thù ngành tác chiến không gian mạng, CNTT; ưu tiên đầu tư củng cố, nâng cao năng lực công nghệ cho các cơ sở bảo đảm kỹ thuật CNTT cấp chiến lược và các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật tại các cơ quan, đơn vị; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật, đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực trong tuyển chọn cán bộ, nhân viên đi đào tạo, tập huấn; huấn luyện khai thác, sử dụng TBKT hiện có và làm chủ kỹ thuật TBKT mới.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đổi mới tư duy, khuyến khích cán bộ, nhân viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Các cơ quan, đơn vị phải phát huy và khai thác tối đa mọi nguồn lực, duy trì TBKT có chất lượng tốt, đồng bộ. Chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ, thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác sửa chữa, đồng bộ TBKT. Chú trọng bảo đảm an toàn, nghiên cứu cải tạo nâng cấp cơ sở kỹ thuật, kho tàng, hệ thống phòng, chống cháy nổ, chống sét, an toàn điện. Duy trì nền nếp công tác bảo quản, bảo dưỡng, quản lý chất lượng trang bị, vật tư kỹ thuật. Quản lý, sử dụng ngân sách mua sắm TBKT đúng nguyên tắc, quy định, hiệu quả, chống tham ô, lãng phí, bảo đảm mọi mặt công tác kỹ thuật để Bộ tư lệnh 86 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá VŨ QUỐC TIẾN - Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ tư lệnh 86