10 năm qua, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 và các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác quân sự, quốc phòng; vận dụng, cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của tổng cục và triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. 

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế-xã hội, kinh tế-xã hội với quốc phòng, xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, không ngừng mở rộng hợp tác phát triển bền vững. Quan tâm huy động khoa học công nghệ và công nghiệp quốc gia tham gia công nghiệp quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cũng đã làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch, phát triển chiến lược công nghiệp quốc phòng; năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất vũ khí trang bị ngày càng được nâng lên. Sau 10 năm, việc bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho quân đội đã chuyển từ mua sắm, lắp ráp là chính sang làm chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất trong nước, từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội.

Thời gian tới, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt công tác công nghiệp quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tập trung thực hiện có hiệu quả nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tổng cục, xây dựng tổng cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chú trọng phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần từng bước hiện đại hóa quân đội, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH