Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Đổi mới công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Đổi mới công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Dành hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng chính sách

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Dành hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng chính sách

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn

Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì kiểm tra tại Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì kiểm tra tại Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng