Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, trong 10 năm qua, Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI đã đề ra; tiêu biểu trong đó là: Không ngừng hoàn thiện thể chế, tháo gỡ “nút thắt”, tạo hành lang pháp lý cho đổi mới căn bản, toàn diện về GD&ĐT; tăng cường chuyển đổi số và đẩy mạnh cải cách hành chính; chất lượng giáo dục phổ thông được ghi nhận, đánh giá cao; tự chủ đại học đã mở ra nhiều cơ hội thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước, chất lượng giáo dục đại học được nâng lên; các công trình nghiên cứu được công bố quốc tế gia tăng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị. 

Công tác quân sự, quốc phòng, giáo dục quốc phòng, an ninh được Bộ GD&ĐT thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự các cấp, lực lượng tự vệ ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường được tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Cùng với các môn học khác, môn Giáo dục Quốc phòng an ninh đã góp phần hình thành phẩm chất, năng lực chung; giáo dục lòng yêu nước, xây dựng niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho học sinh, sinh viên. Qua môn học giúp thế hệ trẻ hiểu về nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc; lực lượng vũ trang và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương các kết quả mà Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI; đồng thời yêu cầu: Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT cần tiếp tục quan tâm sâu sắc đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI; giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, trong đó, tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục cho học sinh, sinh viên phát triển toàn diện “vừa hồng, vừa chuyên”; đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; khơi dậy khát vọng cống hiến, phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, ý chí vươn lên cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có vai trò đóng góp vô cùng quan trọng của ngành giáo dục. Bởi GD&ĐT đang góp phần đào tạo và bồi dưỡng thế hệ tương lai cho đất nước. Đây là lực quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT cần hết sức chú trọng thực hiện nhiệm vụ đào tạo gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; cần làm sâu sắc hơn nhiệm vụ này. Ngành giáo dục cần phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế; gắn liền thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI với Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013, hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

leftcenterrightdel
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. 

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất cao của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các quan điểm, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI và sứ mệnh đào tạo con người mới đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Tin, ảnh: DUY VĂN