Nổi bật là, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh thi đua trong nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, kết luận về tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn quân đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng.

leftcenterrightdel

Các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 ký kết giao ước thi đua. Ảnh minh họa: Tiến Dũng

Phong trào Thi đua Quyết thắng trực tiếp góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Các cơ quan, đơn vị kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với tổ chức, biên chế mới; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu.

Hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ không ngừng được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng tiếp tục được tăng cường; xem xét, xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần ngăn ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

TRẦN MINH