Thành phố Hồ Chí Minh: Các cơ quan đại diện nước ngoài dành tình cảm, lòng kính trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thành phố Hồ Chí Minh: Các cơ quan đại diện nước ngoài dành tình cảm, lòng kính trọng đối với Tổng thư Nguyễn Phú Trọng

Điện, thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Điện, thư chia buồn Tổng thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Đại sứ quán và các tổng lãnh sự quán Việt Nam ở các nước mở sổ tang và tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại sứ quán và các tổng lãnh sự quán Việt Nam ở các nước mở sổ tang và tổ chức lễ viếng Tổng thư Nguyễn Phú Trọng

Tình cảm đặc biệt của đồng bào miền Nam đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tình cảm đặc biệt của đồng bào miền Nam đối với Tổng thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xúc động những dòng sổ tang của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân

Lễ Quốc tang Tổng thư Nguyễn Phú Trọng: Xúc động những dòng sổ tang của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng nhân dân

Tổng thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng nhân dân

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam treo cờ rủ, lập bàn thờ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam treo cờ rủ, lập bàn thờ tưởng nhớ Tổng thư Nguyễn Phú Trọng