Nga bắt đầu trang bị hệ thống S-500 cho quân đội

Nga bắt đầu trang bị hệ thống S-500 cho quân đội