Trả lời: Theo Điều 5, Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15-9-2020 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2020, mức tiền thưởng được quy định như sau:

1. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau: Huy chương Vàng hoặc giải nhất: 55 triệu đồng; Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng; Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng; Khuyến khích: 10 triệu đồng.

2. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức sau: Huy chương Vàng: 35 triệu đồng; Huy chương Bạc: 25 triệu đồng; Huy chương Đồng: 10 triệu đồng; Khuyến khích: 8 triệu đồng.

3. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á được thưởng theo mức sau: Huy chương Vàng: 25 triệu đồng; Huy chương Bạc: 10 triệu đồng; Huy chương Đồng: 8 triệu đồng; Khuyến khích: 5 triệu đồng.

4. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hoặc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức, gồm: Thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề quốc gia: Giải nhất: 4 triệu đồng; giải nhì: 2 triệu đồng; giải ba: 1 triệu đồng.

5. Đội, nhóm học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế do Bộ GD&ĐT hoặc Bộ LĐ-TB&XH tổ chức, cử tham gia (thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề quốc gia; thi Olympic quốc tế các môn học, Olympic châu Á các môn học; thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; thi kỹ năng nghề thế giới, thi kỹ năng nghề châu Á, thi kỹ năng nghề Đông Nam Á) được thưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 điều này.

6. Học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi như quy định tại Khoản 5 điều này được hưởng 1,5 lần mức thưởng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 điều này. Trường hợp học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi như quy định tại Khoản 5 điều này được hưởng 2 lần mức thưởng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 điều này.

7. Học sinh, sinh viên, học viên được hưởng mức tiền thưởng theo quy định tại nghị định này và được hưởng mức tiền thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

QĐND