Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đến nay và gần đây là tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã định hướng và chỉ đạo hết sức đúng đắn về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu dự cuộc gặp mặt. 

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khoa học và công nghệ thế giới đang phát triển hết sức mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức, tư duy phát triển, phương thức sản xuất của nhiều quốc gia. Trong quá trình đó, nhiều cơ hội đang mở ra đối với Việt Nam. Thời gian vừa qua, các nhà khoa học nước nhà nói chung và các nhà khoa học là đại biểu Quốc hội nói riêng đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước. 

Về mặt thể chế, các nhà khoa học là đại biểu Quốc hội đã cùng với Quốc hội tích cực đóng góp vào việc từng bước hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ.

Với chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia và giám sát tối cao, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, bản thân các hoạt động, các quyết sách của Quốc hội cũng phải dựa trên các cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn. Kế thừa và phát huy kinh nghiệm của Quốc hội các nhiệm kỳ trước, ngay từ đầu nhiệm kỳ khoá XV, Đảng Đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đặc biệt coi trọng việc tham vấn chuyên gia, nhà khoa học trong các hoạt động của Quốc hội. Lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành quy định về việc sử dụng chuyên gia và nhà khoa học tư vấn cho Quốc hội trong cả các lĩnh vực; giao Tổng Thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội nghiên cứu để có cơ chế, hình thức tổ chức hoạt động tư vấn khoa học cho Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bản thân hoạt động của Quốc hội đã phải có hàm lượng khoa học rất cao, đồng thời Quốc hội cũng có trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát việc tổ chức thực thi để khoa học và công nghệ thực sự phát huy được vai trò là quốc sách hàng đầu của đất nước. 

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc gặp mặt. 

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các vị đại biểu Quốc hội là nhà khoa học trong thời gian tới tiếp tục có những đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của nước nhà. Mỗi cá nhân các nhà khoa học cần tiếp tục phát huy tối đa khả năng của mình để cống hiến vào sự phát triển của nền khoa học và công nghệ nước nhà.

Cùng với đó, các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học là đại biểu Quốc hội cần quan tâm, đóng góp ý tưởng, sáng kiến của mình với Quốc hội, Chính phủ nhiều hơn nữa để xây dựng và hoàn thiện thể chế. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong Đề án về Định hướng chương trình xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã được thông qua vào đầu nhiệm kỳ này có rất nhiều nhiệm vụ lập pháp quan trọng liên quan đến khoa học và công nghệ như Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Năng lượng nguyên tử; Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin, quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox)... Đây là những nhiệm vụ lập pháp có tính chuyên môn sâu, phải được soạn thảo và ban hành trên cơ sở những lập luận khoa học, tri thức chuyên ngành để phát huy tối đa tiềm lực của nền khoa học và công nghệ nước nhà, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. 

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội tặng hoa các đại biểu là nhà khoa học. 

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất mong muốn các đại biểu đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm phát triển mạnh mẽ đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam; khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà khoa học Việt Nam phát huy sáng tạo, tài năng, trí tuệ của mình đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ nước nhà. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội không chỉ hoàn thiện thể chế và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ mà còn quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu Quốc hội là nhà khoa học sẽ tiếp tục phát huy vai trò, tích cực tham gia để góp phần nâng cao hơn nữa hàm lượng khoa học trong các quyết sách của Quốc hội. 

Các đại biểu Quốc hội là các nhà khoa học cần quan tâm hơn nữa, góp phần tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Quốc hội mà trước hết là gia tăng tính khoa học trong việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, thúc đẩy việc xây dựng, vận hành Quốc hội điện tử, Quốc hội số.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, bằng trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, bằng trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà khoa học, bằng ý chí, nghị lực khắc phục khó khăn của người Việt Nam, các đại biểu Quốc hội là nhà khoa học sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của nền khoa học và công nghệ nước nhà.  

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG