leftcenterrightdel
Quang cảnh kỳ họp. 

Cụ thể, đối với các phí, lệ phí ban hành kèm theo các Nghị quyết số 06/2020/NQ- HĐND ngày 7-7-2020, Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021, Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 6-7-2022 của HĐND TP Hà Nội (trừ lệ phí đăng ký hộ tịch theo hình thức trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện): Mức thu khi tổ chức cá nhân thực hiện nộp hồ sơ thực hiện các dịch vụ công theo hình thức trực tuyến là bằng không (không thu). Thời gian thực hiện: Đến hết ngày 31-12-2025.

Đối tượng áp dụng Nghị quyết là tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp các khoản phí, lệ phí trong Danh mục phí, lệ phí ban hành tại các Nghị quyết của HĐND Thành phố.

HĐND TP Hà Nội giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết; tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn thu phí, lệ phí để lại cho các đơn vị thu đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; tiếp tục rà soát những khoản phí, lệ phí đang thực hiện bất hợp lý và những khoản phí, lệ phí thay đổi do chính sách của các Bộ, ngành Trung ương; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện thu phí, lệ phí.

Trước đó, trình bày Tờ trình ban hành Nghị quyết tại Kỳ họp, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết: Căn cứ Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn 2030 (Đề án 06); sau khi TP Hà Nội được Chính phủ lựa chọn làm điểm trong việc triển khai thực hiện Đề án 06, Thành ủy Hà Nội đã bổ sung khai Đề án 06 vào Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 30-12-2022 của Thành ủy Hà Nội về “Chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; trong đó đặt ra mục tiêu TP đi đầu về xử lý toàn bộ hồ sơ trên môi trường mạng; 100% thủ tục hành chính được xác định đủ điều kiện theo quy định pháp luật và các điều kiện kỹ thuật được cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, trên thực tế việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng, hiệu quả trong cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Số lượng người dân thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp vẫn cao (chiếm khoảng 70%)...

Vì vậy việc tuyên truyền, khuyến khích, động viên người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến là việc cần thiết, cấp bách. Hơn nữa để người dân có thể tự thực hiện các thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, bản thân người dân cũng cần trang bị thiết bị, kiến thức để đáp ứng được công việc. Việc giảm mức thu phí, lệ phí cho người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là hoàn toàn phù hợp.

leftcenterrightdel
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình tại kỳ họp. 

Cũng theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, tại các Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc ban hành mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND đa phần chưa ban hành mức thu phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến. Do đó, việc ban hành Nghị quyết của HĐND TP khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong giai đoạn này sẽ góp phần khuyến khích, động viên người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến; từ đó dần dần, nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo tiền đề cho việc “Chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo đúng mục tiêu đặt ra.

Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến dần được cải thiện, nâng cấp để công dân có thể thực hiện dễ dàng và thuận tiện các thủ tục hành chính trên mạng Internet mà không cần phải đến giao dịch trực tiếp; công dân có thể theo dõi tình trạng hồ sơ trên Cổng dịch vụ công, qua tin nhắn điện thoại, địa chỉ email, các thủ tục hành chính được công khai, minh bạch giúp nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

“Việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến giúp nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn; giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, từ đó thực hiện tinh giảm biên chế theo quy định”, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội nhấn mạnh.

Tin, ảnh: LINH CHI