Bình Phước trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia

Bình Phước trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia

Agribank được ghi nhận trong kết nối cung cấp dịch vụ thanh toán trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Agribank được ghi nhận trong kết nối cung cấp dịch vụ thanh toán trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia