Theo dõi kết quả tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thấy rằng, những kết quả đạt được thật đáng mừng. Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới và nhanh chóng đi vào cuộc sống. Việc triển khai thực hiện nghị quyết trở thành phong trào hành động cách mạng của cả hệ thống chính trị và toàn dân; góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp.

Mặc dù vậy, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 35 ở một vài nơi vẫn còn đôi điều đáng suy ngẫm. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn dân, thế nhưng vẫn còn đó không ít cán bộ, đảng viên khi đứng trước nhiệm vụ này có tâm lý e ngại, né tránh, tham gia thiếu tích cực. Số khác lại chưa nhận thức đầy đủ về nội dung, nội hàm đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là gì, đấu tranh bằng cách nào, vai trò, trách nhiệm của tổ chức, bản thân mình ra sao?...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Hay như việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35 trong thời gian qua, ở hầu hết các cấp, ngành, địa phương đều tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh những cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức cuộc thi viết một cách bài bản, chất lượng thì vẫn còn một số nơi còn mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, đối phó. Có nơi khi tổng kết, trao giải cuộc thi viết, báo cáo số lượng bài tham gia dự thi rất hoành tráng, nhưng chất lượng còn nhiều mặt hạn chế. Không ít cán bộ, đảng viên còn thờ ơ trước nhiệm vụ chính trị quan trọng này, nên các bài viết không phải xuất phát từ chính nhận thức, kiến thức, trình độ của bản thân, mà chủ yếu là cóp nhặt, sao chép. Cá biệt, có cán bộ, đảng viên còn nhờ người viết hộ, thuê người viết thay để tham gia dự thi cho có lệ, hoặc chỉ vì bệnh thành tích... Trên thực tế, đây là biểu hiện của suy giảm sức chiến đấu ở một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Qua thực tiễn triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tại nhiều hội nghị, diễn đàn thấy rằng, một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về Nghị quyết 35. Có người cho rằng, việc triển khai Nghị quyết 35 gần như diễn ra trên không gian mạng và đó là hoạt động đấu tranh trên không gian mạng, chủ yếu phản bác các luận điệu sai trái thù địch. Tuy nhiên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ cán bộ, bảo vệ nhân dân... ở chính trong thực tiễn cuộc sống sinh động hằng ngày.

Bởi lẽ đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên cần nhận thức sâu sắc rằng, sức mạnh của Đảng là sức mạnh lòng dân, sức mạnh của Đảng nằm ngay trong xã hội, trong mỗi tổ chức đảng và đảng viên. Triển khai thực hiện Nghị quyết 35 không chỉ là hoạt động đấu tranh trên không gian mạng mà phải được tiến hành ngay trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đấu tranh chống lại tham ô, tham nhũng, tiêu cực; chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh để bảo vệ cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong chính tổ chức, cơ quan của mình; cũng chính là tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và góp phần bảo vệ Đảng.

ĐÔNG HẢI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.