Bộ đội Biên phòng: Đổi mới học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ đội Biên phòng: Đổi mới học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát triển và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sát thực tiễn Bộ đội Biên phòng

Phát triển và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sát thực tiễn Bộ đội Biên phòng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh