Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn trường tồn trong thực tiễn

Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn trường tồn trong thực tiễn

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - “cẩm nang” thần kỳ của Đảng và của Quân đội ta

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - “cẩm nang” thần kỳ của Đảng và của Quân đội ta

Không thể tách rời Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Không thể tách rời Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Làm gì để học tốt Chủ nghĩa Mác-Lênin?

Làm gì để học tốt Chủ nghĩa Mác-Lênin?

Nâng cao chất lượng học tập các môn học của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Nâng cao chất lượng học tập các môn học của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Nâng cao chất lượng học tập các môn học của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Nâng cao chất lượng học tập các môn học của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với học tập lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin

Rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với học tập lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin

Đảng phải vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin

Đảng phải vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin

“Nếu không hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, tự kiêu, tự đại, tự tư tự lợi, như thế là trái với chủ nghĩa Mác - Lênin”

“Nếu không hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, tự kiêu, tự đại, tự tư tự lợi, như thế là trái với chủ nghĩa Mác - Lênin”