Cuốn sách khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Đồng thời, thể hiện bước phát triển về tư duy của Đảng ta đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, là sự kế thừa, phát triển truyền thống của cha ông “dựng nước đi đôi với giữ nước”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ và giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Chính ủy Quân đoàn 4. 

Cuốn sách thể hiện bước phát triển về tư duy lý luận, kết hợp với thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy trí tuệ sắc sảo, tầm bao quát chiến lược, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đối với những vấn đề trọng yếu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cuốn sách có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, có nghĩa to lớn đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân.

Đặc biệt, đối với Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long anh hùng, là đơn vị chủ lực cơ động của Bộ Quốc phòng, đứng chân trên địa bàn trọng điểm phía Nam của Tổ quốc, trước yêu cầu xây dựng quân đoàn tinh, gọn, mạnh đủ sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống thì cuốn sách chính là cẩm nang quý đối với việc quán triệt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đây còn là cơ sở khoa học để liên hệ, vận dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Quân đoàn 4 kiểm tra, động viên bộ đội.

Quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuốn sách, trong thời gian tới, Quân đoàn 4 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan trong tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đề cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp.

Đồng thời, coi trọng việc liên hệ, vận dụng tư tưởng chỉ đạo về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy nâng cao chất lượng sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của một quân đoàn chủ lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với đó, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá, các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch để bảo vệ những giá trị to lớn về tư tưởng, lý luận và thực tiễn của cuốn sách.

HÙNG KHOA (ghi)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.