Cần có chiến lược huy động vốn vay nước ngoài phù hợp thực tiễn
go top