Gần 3 500 ý kiến cử tri và nhân dân gửi tới Quốc hội
go top