Kế hoạch đặt ra yêu cầu: Tuyên truyền, phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề, người dân để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Luật; ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết để bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật; xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức thuộc trách nhiệm được giao trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành công việc.

Yêu cầu tiếp theo như sau: Có kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể của từng cơ quan, tổ chức để bảo đảm Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được triển khai đầy đủ, thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước; thường xuyên kịp thời, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: moh.gov.vn 

Trong Kế hoạch, Bộ trưởng Y tế phân công, phân nhiệm cụ thể việc thực hiện đến các cục, vụ, Tổng vụ, văn phòng, thanh tra Bộ.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm biên soạn tài liệu chung để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật; tổ chức các hội nghị triển khai Luật cho Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ và Y tế các ngành, hoàn thành trong Quý II-2023; xây dựng một số nội dung, là đầu mối tổng hợp và trình một số văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); làm đầu mối giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện Luật và theo dõi, đôn đốc các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật.

Các vụ, cục, tổng cục, văn phòng, thanh tra Bộ biên soạn tài liệu phổ biến chuyên đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; là đầu mối tổng hợp, trình một số bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Các Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề tại địa phương và các đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý. 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, các bộ, ngành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật cho người hành nghề, người bệnh, thân nhân của người bệnh và các đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý.

THANH HẢI