Cụ thể, theo Quyết định số 264/QĐ-TTg, về rà soát văn bản pháp luật, Bộ Y tế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế hoàn thành việc rà soát trong tháng 4-2023.

leftcenterrightdel

 Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Ảnh minh họa: Baochinhphu.vn

Về tuyên truyền, phổ biến, tập huấn triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trong tháng 3-2023, Bộ Y tế biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn luật và các văn bản thi hành luật. Năm 2023 và các năm tiếp theo, Bộ Y tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân, người hành nghề về các quy định về quyền và nghĩa vụ, các nội dung mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Tổ chức tập huấn triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ thuộc các bộ, ngành Trung ương, địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành luật.

MINH ĐỨC