Tại họp báo, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết: Trong năm 2022, Bộ Nội vụ với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả” đã luôn bám sát mục tiêu, đường lối của Đảng, quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với cả hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ, khó khăn khai thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực thi chính sách.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi họp báo.

Cụ thể, về công tác xây dựng thể chế, chính sách, bộ đã tập trung thẩm định 26/26 dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đến nay đã có 21 Nghị định được ban hành, còn 5 dự thảo Nghị định tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ ban hành theo quy định.

Về lĩnh vực tổ chức bộ máy và biên chế: Trong năm 2022, ở bộ, ngành Trung ương giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục; giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 145 vụ, ban thuộc tổng cục và thuộc bộ. Ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện. Đến nay, cả nước giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016.

Về lĩnh vực cải cách hành chính, tính đến 30-11-2022, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 657 quy định kinh doanh tại 73 văn bản quy phạm pháp luật. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4 đạt 98% (chiếm 55,7% tổng số thủ tục hành chính); 100% bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, theo Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Bộ Nội vụ sẽ tập trung nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng văn bản, nhất là xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất đáp ứng yêu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính các cấp.

Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chông tin, chuyển đổi số của Bộ, ngành nội vụ đáp ứng yêu cầu quản trị trên môi trường mạng.

Tin, ảnh: MINH DUY