Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban chỉ đạo; đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo.

Nhiệm vụ sơ kết Nghị quyết 19-NQ/TW có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình, kết quả học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. Đây là nghị quyết có phạm vi rộng, tính chất quan trọng và tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế-xã hội và đến mọi tầng lớp nhân dân.

leftcenterrightdel

Các đại biểu chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW .

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề chủ yếu như: Phân tích, đánh giá sâu sắc thêm về tình hình, kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện; cho ý kiến về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết trong thời gian tới; quy định thể chế mang tính tiền đề làm cơ sở sắp xếp, đổi mới tổ chức, hoạt động đơn vị sự nghiệp; công tác  dự báo nhu cầu phát triển gắn với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội từng thời kỳ...

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nêu rõ, các ý kiến đều thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nghị quyết, trong đó tập trung vào: Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; khẩn trương hoàn thiện thể chế bảo đảm kịp thời, đồng bộ và khả thi, trong đó tập trung các giải pháp về tinh gọn đầu mối, biên chế hưởng lương từ ngân sách gắn việc nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng sự thu hút tham gia của xã hội, phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công; phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công là bộ phận không thể thiếu phát triển hạ tầng xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội…

Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài cả hệ thống chính trị. Do vậy, đồng chí yêu cầu, trên cơ sở ý kiến của Hội nghị sơ kết, Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết, tờ trình và kết luận để trình Bộ Chính trị trong tháng 12-2022 theo đúng kế hoạch.

Tin, ảnh: KHÁNH AN