Theo quyết định, Chủ tịch hội đồng là Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Phó chủ tịch hội đồng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Cơ quan thường trực hội đồng thẩm định là Bộ Xây dựng.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường Chiến lược quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về bảo vệ môi trường. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

ĐIỆP HÀ