Tham dự, chỉ đạo hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết: Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 60 tham luận của đại biểu. Các tham luận đều được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, đề cập đến nhiều nội dung, tổng kết từ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.

Nội dung tham luận tập trung trên 2 nhóm vấn đề chính: Nhận diện tầm quan trọng, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay; phân tích về vị trí, vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong việc tham gia xây dựng và phát triển các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội thảo. 

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Tuy nhiên, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, của chuyển đổi số, chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức trong việc bảo vệ biên cương tư tưởng văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng tuổi trẻ Việt Nam với bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhiệt huyết sẽ kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, tiến bộ của nhân loại; có chiến lược, kế hoạch dài hạn và có nhiều phong trào rộng lớn, thực chất hơn nữa để văn hóa Việt Nam được lan tỏa đến nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần tích cực vào việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia hội thảo. 

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tham dự tập trung phát biểu, trao đổi thảo luận vào 3 nội dung cơ bản đó là: Nhận diện tầm quan trọng, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ xuyên biên giới đối với sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay; thực trạng và giải pháp nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam phát triển; kiến nghị đề xuất các cơ chế kiểm soát đối với các sản phẩm văn hóa trên không gian mạng, hiến kế, định hướng để giúp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành và tuổi trẻ Việt Nam tham gia thực chất hơn, sâu hơn vào công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng. 

Tin, ảnh: TRẦN YẾN