Triển lãm có trên 300 tài liệu, hiện vật gốc là di sản văn hóa truyền thống và đương đại của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được lựa chọn trong hơn 50.000 hiện vật, tài liệu đang được lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn của nội dung trưng bày tập trung giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam thông qua tài liệu hiện vật, hình ảnh, trang phục, nhạc cụ và các sản phẩm văn hóa tiêu biểu.

leftcenterrightdel

Một góc trưng bày tại khu trưng bày “Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”.

Đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Nguyên trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Hoạt động cũng nhằm tôn vinh, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung, đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên nói riêng trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

TUẤN SƠN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.