Hà Giang: Tăng cường kiểm tra, giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia

Hà Giang: Tăng cường kiểm tra, giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia

Hà Giang: Kiểm tra, giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia

Hà Giang: Kiểm tra, giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia

Hà Giang: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát công tác thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Hà Giang: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát công tác thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Chính phủ đề xuất nhiều cơ chế đặc thù để đẩy nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia

Chính phủ đề xuất nhiều cơ chế đặc thù để đẩy nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia

Hỏi-đáp pháp luật: Nội dung Dự án “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-đáp pháp luật: Nội dung Dự án “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-đáp pháp luật: Việc huy động nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 bao gồm các giải pháp nào?

Hỏi-đáp pháp luật: Việc huy động nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 bao gồm các giải pháp nào?

Hà Giang: Đồng thuận thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719

Hà Giang: Đồng thuận thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719

Huyện Bảo Lâm (Cao Bằng): Nỗ lực triển khai các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 1719

Huyện Bảo Lâm (Cao Bằng): Nỗ lực triển khai các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 1719

Hà Giang thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Đẩy mạnh triển khai giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Hà Giang thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Đẩy mạnh triển khai giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo